Search Results: 13 books from 1 publisher. Learn more

Let's Go to Work (Albanian)

Aude Brunel (author)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854986

Both Mum and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office . . . and he gets really, really tired, too. . . Edhe mami edhe babi punojne ne zyra, por eshte e veshtire per nje djale te vogel te kuptoje c'bejne ata gjithe diten qe jane KAQ te lodhur kur vijne ne shtepi sa mund te luajne vetem pak. Me ndihmen e gjyshes se tij, e cila kujdeset per te, tregimtari yne i vogel perpiqet te provoje boten e punes se tyre, dite pas dite, ne shtepi ne nje zyre me gjasme... dhe ai eshte lodhur shume, shume. . .

The Doll That Flew Away (Albanian)

Kh. Batkhuu (Author)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950406

Zulaa is her best friend. Everyday after kindergarten she plays with Zulaa and her wonderful collection of dolls. Her favorite doll is named Bat and one day she brings Bat home with her and wants to keep it. But Zulaa is sad and misses Bat terribly. Will she return Bat to Zulaa and learn the importance of friendship?

Andy's Cherry Tree (Albanian)

Miranda Haxhia (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854108

Andy's family is moving to a new house. His mother, his father, and his sister all pack up their favorite things. But Andy cant pack his favorite thing: Its growing in their backyard! Its a beautiful cherry tree, and Andy will miss it terribly. He picks some cherries to bring to the new house, and the family eats them with their lunch. When he mentions how much he misses his tree, his mother has a wonderful idea! Familja e Andit po shkon ne nje shtepi te re. mami, babi dhe motra e tij po paketojne gjerat e tyre te preferuara. Por Andi nuk mund ta paketoje gjene e tij te preferuar: ajo rritet ne oborr! Ajo eshte nje peme qershie shume e bukur dhe Andin do ta marre malli per te. Ai mbledh qershi per ti cuar tek shtepia e re qe familja e tij i ha per dreke. Kur ai tregon sa i mungon pema, e ema ka nje ide te mrekullueshme!

Bursunsal and Paskualina (Albanian)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854863

Big black Bursunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them . . . ? Bursunsuli i madh i zi dhe Paskualina e bardhe e vogel jane shoke te ngushte. Te dy jane qen shume te pazakonte dhe jetojne te lumtur se bashku ne nje shtepi. Atyre u pelqen te luajne te njejtat lojera dhe te shetisin ne pyll. Madje ata flene ne nje dhome, shpesh duke u mbledhur se bashku kur eshte shume ftohte. Por c'do te ndodhe kur nje kocke e madhe plot leng u futet ne midis. . .?

Dorothy and the Glasses (Albanian)

Ivona Brezinova (author), Mentor Llapashtica (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854610

Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise! Mami, babi dhe vellai i Dorotise, Martini, te gjithe kane syze. Por jo Dorotia. Ajo e di se syzet i ndihmojne njerezit te shikojne me mire. Edhe ajo do te shohe me mire, packa se ajo mund te shikoje shkelqyeshem edhe pa to. Ajo ndihet si e huaj ne familjen e saj, prandaj ajo vizaton syze ne fytyre dhe tek te gjitha lodrat. Por kur provon syzet e babit ajo habitet shume!

Oranges for Everybody (Albanian)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950260

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist-until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Kur mami i Xhimit sjell në shtëpi një qese me pesë portokalle të mrekullueshme, ai do t'i mbajë ato të gjitha për vete. Por dëshira për t'i ndarë me familjen dhe shokët e tij është shumë e fortë-dhe atij nuk i mbetet asnjë portokall!! Atë ditë Xhimi do të mësojë shumë mbi dhuratën e zemërgjerësisë.

Ronny (Albanian)

Nenad Vujadinovic (author), Emil Für (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950062

Times are hard for Mommy, Daddy, and Ivan. They live in a tiny apartment and only have room for an imaginary dog, Ronny, who behaves badly--especially at night. They love him, anyway. One day they are able to move to a larger apartment and have room for The Real Ronny! A real dog! He's wonderful, of course. And they love him. But sometimes you can't help missing the things you left behind. Jane kohe te veshtira per mamin, babin dhe Ivanin. Ata jetonin ne nje apartament te vockel dhe kane vend vetem per nje qen imagjinar, Roni, i cili sillet goxha keq- sidomos naten! Por ata e duan shume Ronin. Nje dite ata shkojne ne nje apartament te madh dhe kane vend per nje qen te vertete, qe e quajne Roni prej Verteti. Ai eshte i mrekullueshem, dhe ata e duan shume. Por nganjehere te merr malli per gjerat qe ke lene pas.

The Dark (Albanian)

Rouzanna Baghdasaryan (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854771

Jonah, like many little boys, is afraid of the dark. His older brother, Gor, and his baby sister, Arpi, share the bedroom with Jonah. But it's still a scary place at night, what with monsters under beds and on chairs, and who knows what's lurking in the spooky cupboard? But when Gor promises Jonah his favorite toy soldier if he'll just try not to be afraid, Jonah is too excited to sleep. Will the scary dark keep Jonah in his bed? Joni, si shume djem te vegjel, ka frike nga erresira. Vellai i tij i madh, Gori, dhe motra e vogel, Arpi, flene ne te njejten dhome me Jonin. Por sidoqofte eshte nje vend i frikshem naten, me perbindsha poshte shtratit dhe ne karrike, dhe kushedi cfare po fshihet ne dollap? Por kur Gori i premton Jonit lodren e preferuar: nje ushtar loder, vetem qe te provoje te mos kete frike, Jonin nuk e ze gjumi. A do ta mbaje erresira e frikshme Jonin ne shtrat?

The Doll's Nose (Albanian)

Miranda Haxhia (author), Ursula Kohrer (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854214

Mary wants to play with her friends Clara and Ana, but they're playing with their dolls, and Mary doesn't have a doll. Her mother suggests that she make one using wool and cotton and other things that they have around the house. So Mary makes a beautiful doll, but then she realizes: Her doll has to breathe, and how will it sneeze? What can she use for her lovely doll's nose? Meri do te luaje me shoqet e saj Klaren dhe Anen, por ato po luajne me kukullat e tyre dhe Meri nuk ka kukull. Mami i thote te beje nje kukull me lesh dhe pambuk dhe me gjera te tjera qe kane ne shtepi. Keshtu Meri ben nje kukull shume te bukur, por pastaj i kujtohet: Kukulla duhet te marre fryme, dhe si do te teshtije? Cfare mund te perdore per te bere hunden e kukulles se saj te bukur?

The Icicle (Albanian)

Valery Voskoboinikov (author), Anne Linnamagi (illlustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854030

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her. . . Aleksi e do shume mamin e vet, dhe sot ajo ka ditelindjen. Ai vishet mire dhe del qe te gjeje nje pune. Ai do te provoje cdo gje qe te fitoje mjaft para per t'i blere mamit nje dhurate: i bie tenxheres me muzikantet e rruges, lan makinat, cdo gje!- derisa te zbuloje dhuraten perfekte per mamin e vet. . .

The Littlest One (Albanian)

Halya Kruk (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854290

It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough? Është shumë e vështirë të jesh më i vogli në familje. Motra dhe vëllai i Jurçikut janë shumë të mëdhenj të luajnë me të; ata duan të bëjnë gjëra të tjera. Dhe prindërit e tij janë shumë të zënë. Shoku i tij i vetëm është një këlysh, një qen i vogël që quhet Klapovuk. Babi i Jurçikut thotë se të jesh i madh nuk do të thotë të zgjatesh por të bësh gjëra të mëdha! Duhet kurajë për të bërë gjëra të mëdha: a është Jurçiku i vogël trim aq sa duhet?

To Have a Dog (Albanian)

Ivona Brezinova (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950178

Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father but one day when a couple comes to adopt him he decides to keep an open mind... Metju donte vetëm një gjë në botë: një qen. Ai jetonte në një shtëpi fëmijësh dhe nuk u lejohej të kishin një qen të vërtetë. Qeni lodër që i dhanë për Krishtlindje u thye, kafshët e tjera që provoi t'i zbuste nuk i dolën siç i mendoi. Atij kurrë nuk i shkoi mendja të kishte një Mami ose një Babi- por një ditë, kur një çift erdhi për ta adoptuar-ai vendos të jetë i hapur...

You Are a Really Good Friend of Mine (Albanian)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854443

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Shoku i saj i ngushte ka ikur larg ne nje vend tjeter. Po tani cfare do te bejne? Si mund te mbeten miq pa e pare njeritjetrin? Ata mesojne se miqesia eshte edhe kur mendojne per njeri-tjetrin, kur i shkruajne njeritjetrit, kur e kujtojne njeri-tjetrin, por me shume se cdo gje: eshte ne zemer.