Search Results: 15 books from 1 publisher. Learn more

Bursunsul and Paskualina (Polish)

Olesya Yavadze (Author), Evgueni Ivanov (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950956

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them? Duży czarny Bursunsul i mała biała Paskualina są najlepszymi przyjaciółmi. Są one nadzwyczajnymi psami i szczęśliwie żyją razem w jednym domu. Lubią bawić się w te same gry i spacerować po lesie. One nawet śpią w tym samym pokoju, czasami przytulając się do siebie, kiedy jest zimno. Ale co się dzieje, kiedy piękna duża smaczna kość znajdzie się między nimi?

The Doll's Nose (Polish)

Miranda Haxhia (Author), Ursula Kohler (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950970

Mary wants to play with her friends Clara and Ana, but they're playing with their dolls, and Mary doesn't have a doll. Her mother suggests that she make one using wool and cotton and other things that they have around the house. So Mary makes a beautiful doll, but then she realizes: Her doll has to breathe, and how will it sneeze? What can she use for her lovely doll's nose? Mary chce się bawić ze swymi przyjaciółkami Klarą i Aną, ale one bawią się swoimi lalkami, a Mary nie ma lalki. Jej Matka proponuje, żeby sama zrobiła lalkę z wełny oraz innych materiałów, które są w domu. Mary zrobiła piękną lalkę, a potem zastanowiła się: przecież lalka musi oddychać, no i jak będzie kichać? Czego Mary użyje, robiąc nos swej ulubionej lalce?

The Icicle (Polish)

Valery Voskoboinikov (Author), Anne Linnamagi (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951007

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her . . . Alex bardzo kocha swoją matkę. Dzisiaj są jej urodziny. On szybko ubiera się i wychodzi, bo chce znaleźć pracę. Podejmuje się każdego zajęcia, żeby zarobić pieniądze na prezent: uderza w rondel towarzysząc ulicznym muzykom, myje samochód – ale nic z tego! Wreszcie odkrywa, jaki to wspaniały prezent może przynieść dla niej…

The Littlest One (Polish)

Halya Kruk (Author), Manana Morchiladze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951021

To bardzo trudno być najmłodszym, najmniejszym w rodzinie. Siostra i brat Jurczyka są zbyt dorośli, żeby bawić się z nim, oni wolą zajmować się swoimi sprawami. A jego rodzice są zbyt zajęci. Towarzyszem jego zabaw jest tylko mały piesek imieniem Kłapouch. Ojciec Jurczyka mówi, że bycie dorosłym nie tylko oznacza, że stajesz się duży i robisz poważne rzeczy. Potrzebna do tego jest jeszcze odwaga. Czy mały Jurczyk jest dość odważny, by robić wielkie rzeczy? It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough?

To Have a Dog (Polish)

Ivona Brezinova (Author), Zaur Deisadze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951069

Matthew pragnął tylko jednej rzeczy na świecie: mieć psa. Mieszkał w domu dziecka, gdzie nie wolno mieć prawdziwego psa. Zabawka, którą otrzymał na Boże Narodzenie, okazała się zepsuta, inne zwierzęta, które miał, nie cieszyły go. Nigdy nie myślał o tym, żeby mieć matkę lub ojca. Ale pewnego dnia, kiedy przyjechało małżeństwo, żeby go adoptować, zdecydował się skorzystać z tej szansy... Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father—but one day, when a couple comes to adopt him—he decides to keep an open mind…

You Are a Really Good Friend of Mine (Polish)

Laura Liliom (Author), Lilit Vagharshyan (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951076

Moja naprawdę dobra przyjaciółka wyjechała daleko, do innego kraju. Co teraz robić? Jak można pozostać przyjaciółkami nie spotykając się? Nauczyłyśmy się, że przyjaźnić się oznacza myśleć o sobie, pisać do siebie, pamiętać o wspólnych ulubionych rzeczach, ale przede wszystkim – przyjaźń pozostaje w sercu. Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart.

Dorothy and the Glasses (Polish)

Ivona Brezinova (Author), Mentor Llapashtica (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950994

Mama, Tata i Martin, brat Dorothy, noszą okulary. Dorothy nie ma okularów. Ona wie, że okulary pomagają ludziom widzieć lepiej, i ona także chce lepiej widzieć. Nieważne, że doskonale widzi i bez nich. Bez okularów czuje się obca we własnej rodzinie, więc rysuje okulary na swojej twarzy i na wszystkich zabawkach.Ale kiedy spróbowała włożyć okulary Taty, spotkała ją wielka niespodzianka. Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise!

Let's Go To Work (Polish)

Aude Brunel (Author), Marjan Mancek (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951014

Mama i Tata, obydwoje, pracują w biurze, ale dla małego chłopca bardzo trudno jest zrozumieć, co oni tam ROBIĄ przez cały dzień. Dlaczego są tak zmęczeni, że kiedy wracają do domu tak mało bawią się ze mną? Przy pomocy Babci, która nim się opiekuje, nasz mały narrator próbuje doświadczyć świat ich całodziennej pracy dzień za dniem, w domu, w wymyślonym biurze... i czuje się rzeczywiście zmęczony, naprawdę tak samo zmęczony... Both Mum and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office… and he gets really, really tired, too…

Moush Wants To Get Lost (Polish)

Rouzanna Rouzannaryan (Author), Yulia Lushnikova (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951038

Moush miał zły dzień. Siostra pokłóciła się z nim, Matka nakrzyczała na niego. Więc schował się do szafy i zdecydował, że ucieknie z domu. Zaczął zbierać rzeczy, które chciał zabrać ze sobą: ulubioną kurtkę, plecak. Ale czy mógł wziąć z domu to wszystko, co chciałby mieć ze sobą? Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him, so he hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him?

Oranges for Everyone (Polish)

Daiga Zake (Author), Elena Stojanova (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951045

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist—until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Kiedy Matka przyniosła do domu torebkę pięknych pomarańczy, Jimmiy chciał je wszystkie zatrzymać dla siebie. Ale chęć podzielenia się z rodziną i przyjaciółmi była tak silna, że nie mógł odmówić nikomu, w końcu nie zostało dla niego ani jednej pomarańczy. Tego dnia Jimmy zrozumiał, czym jest dar hojności.

Ronny (Polish)

Nenad Vujadinovic (Author), Emil Fur (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951052

Dla Mamy, Taty i Ivana to były trudne chwile. Mieszkali w małym mieszkaniu i mieli miejsce tylko dla wymyślonego psa Ronniego, który zachowywał się źle... szczególnie w nocy. Ale mimo to lubili go. Pewnego dnia oni przenoszą się do większego mieszkania i wreszcie mają pokój dla Prawdziwego Ronniego. Prawdziwy Pies!. Owszem, jest cudowny! Kochają go. Lecz jak to zwykle bywa, nie ma rady, żeby nie brakowało czegoś, co pozostało w przeszłości. Times are hard for Mommy, Daddy, and Ivan. They live in a tiny apartment and only have room for an imaginary dog, Ronny, who behaves badly—especially at night. They love him, anyway. One day they are able to move to a larger apartment and have room for The Real Ronny! A real dog! He's wonderful, of course. And they love him. But sometimes you can't help missing the things you left behind.

The Dark (Polish)

Rouzanna Baghdasaryan (Author), Manana Morchiladze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950963

Jonah, like many little boys, is afraid of the dark. His older brother, Gor, and his baby sister, Arpi, share the bedroom with Jonah. But it's still a scary place at night, what with monsters under beds and on chairs, and who knows what's lurking in the spooky cupboard? But when Gor promises Jonah his favorite toy soldier if he'll just try not to be afraid, Jonah is too excited to sleep. Will the scary dark keep Jonah in his bed? Jonah, podobnie jak wiele innych dzieci, boi się ciemności. Jego starszy brat Gor i mała siostra Arpi śpią w tym samym, co Jonah, pokoju. A jest to w nocy przerażające miejsce, gdzie pod łóżkiem i na krzesłach są potwory, i kto wie, co jeszcze ukrywa się w mrocznej szafie. Ale kiedy Gor obiecuje Jonahowi swoją ulubioną zabawkę, żołnierzyka, jeżeli ten przestanie się bać, Jonah w podnieceniu nie może zasnąć. Czy groźna ciemność zatrzyma Jonaha w łóżku?

The Doll That Flew Away (Polish)

Kh. Batkhuu (Author), Enkhtungalag Myagmardorj (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950987

Zulaa is her best friend. Everyday after kindergarten she plays with Zulaa and her wonderful collection of dolls. Her favorite doll is named Bat and one day she brings Bat home with her and wants to keep it. But Zulaa is sad and misses Bat terribly. Will Bat be returned to Zulaa and will the importance of friendship be learned? Zulaa jest moją najlepszą przyjaciółką. Codziennie po przedszkolu bawię się z Zulaą i jej piękną kolekcją lalek. Jej ulubiona lalka ma na imię Bat. Pewnego dnia przyniosłam Bata do domu, chciałam zatrzymać go dla siebie. Lecz Zulaa byla bardzo smutna, bardzo jej brakowało Bata. Czy Bat zostanie zwrócony Zulai i przyjaźń nie zostanie zerwana?

A Mango for Grandpa (Polish)

Caroline Hudicourt (Author), Ismer Sainsilus (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950932

Grandpa had 27 grandchildren, all who loved him, and shared the mangos he brought home every day. Grandpa and mangos always brightened the day. But grandpa was getting sick, losing his memory and the ability to even cut the mangos. He was slowing leaving his grandchildren. Dziadek ma 27 wnuków. Wszystkie go lubią i dzielą się ze sobą owocami mango, które dziadek codziennie przynosi do domu. Dziadek i mango zawsze rozjaśniały dzień. Ale Dziadek rozchorował się, utracił pamięć, a nawet umiejętność krojenia mango. Powoli opuszczał swoje wnuki.

Andy's Cherry Tree (Polish)

Miranda Haxhia (Author), Zaur Deisadze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950949

Andy's family is moving to a new house. His mother, his father, and his sister all pack up their favorite things. But Andy can't pack his favorite thing: It's growing in their backyard! It's a beautiful cherry tree, and Andy will miss it terribly. He picks some cherries to bring to the new house, and the family eats them with their lunch. When he mentions how much he misses his tree, his mother has a wonderful idea! Andy i jego rodzina wyprowadza się do nowego domu. Jego matka, ojciec i siostra pakują swoje ulubione rzeczy. Ale Andy nie może zapakować swojej ulubionej rzeczy. Jest nią piękne drzewo wiśni, które rośnie na ich podwórku. Andiemu bardzo będzie go brakowało. On zbiera koszyk wiśni, żeby zawieźć do nowego domu, i rodzina zjada je po obiedzie. Kiedy on powiedział, jak mu będzie brakowało drzewa, matka wpada na wspaniały pomysł.