Search Results: 3 books from 1 publisher. Learn more

Bursunsal and Paskualina (Slovak)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950482

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them . . . ? Veľký čierny Busunsul a malá biela Paskualina sú najlepSí priatelia. Obidvaja sú dosť nezvyčajné psíky, ale Yijú si Sťastne spolu vo svojom dome. Radi sa hrávajú rovnaké hry a radi behajú po lese. Dokonca aj spávajú v jednej miestnosti a zahrievajú sa navzájom, keď je chladno. Ale čo sa stane, keď sa medzi nich raz dostane chutná veľká kosť . . . ?

Oranges for Everybody (Slovak)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950505

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist-until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Keď Jimmimu mama priniesla domov za taSku prekrásnych pomarančov, chcel ich vSetky len pre seba. Ale jeho inStinkt podeliť sa so svojou rodinou a priateľmi je príliS silný, aby mu odolal - aY kým mu nezostane ani jeden pomaranč! Jimmy sa dnes dozvie eSte veľa o dare Stedrosti.

You Are a Really Good Friend of Mine (Slovak)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950499

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Jej najlepSia priateľka sa odsťahovala do ďalekej krajiny. Čo teraz? Ako len môYu zostať priateľkami bez toho, aby sa stretávali? Zistia ale, Ye byť priateľmi, to je aj myslieť na toho druhého, písať si sním, pripomínať si jeho obľúbené veci, ale predovSetkým: nosiť ho v srdci.