The Icicle (Slovak)

Valery Voskoboinikov (author), Anne Linnamagi (illlustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950536

Sign in to Read

Description

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!-until he discovers the perfect present to bring home to her . . . Alex veľmi ľúbi svoju mamičku a ona má dnes narodeniny. Tak sa zbalí a chystá sa nájsť si prácu. SkúSa vSetko moYné, aby zarobil nejaké peniaze na darček: búcha po hrnci pri pouličných muzikantoch, chce umyť auto, skúSa aj iné veci - aY kým zrazu neobjaví perfektný darček, ktorý jej prinesie . . .

Reading Level
Lexile
275L
Fountas Pinnell Guided Reading
I
ATOS
2.2
DRA
16
Categories
Genre
Family Picture Books
Interest Age
Ages 6-8
Grade
1st Grade 2nd Grade
Subject
Language Arts
Language
Slovak
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

The Littlest One (Slovak)

Halya Kruk (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950475

It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough? Je veľmi ťažké byť tým najmladším a najmenším v rodine. Jurčikova sestra a brat sú už príliš veľkí, aby sa s ním hrali a majú už vlastné záujmy. Aj jeho rodičia sú zaneprázdnení. Spoločnosť mu robí iba šteniatko, malý psík Klapovuk. Jurčikov ocko hovorí, že byť veľkým neznamená iba vyrásť do výšky, ale znamená to aj robiť veľké veci! Ale robiť veľké veci, to si vyžaduje aj veľkú odvahu. Je malý Jurčik dosť odvážny?

A Mango for Grandpa (Slovak)

Caroline Hudicourt (author), Ismer Saincilus (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950543

Grandpa had 27 grandchildren, all who loved him, and shared the mangos he brought home every day. Grandpa and mangos always brightened the day. But grandpa was getting sick, losing his memory and the ability to even cut the mangos. He was slowing leaving his grandchildren. Starký má 27 vnúčat a vSetky ho ľúbia. On im kaYdý deň nosí domov mango. Starký a jeho mango robia kaYdý deň krajSím. Ale raz starký ochorie a začne strácať pamäť aY nakoniec uY nevie ani nakrájať mango. Pomaly začal svoje vnúčatá opúSťať.

Dorothy and the Glasses (Slovak)

Ivona Brezinova (author), Mentor Llapashtica (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950529

Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise! Mama, Ocko, aj Dorotkin brat Martin, vSetci nosia okuliare. Ale Dorotka nie. Dobre vie, Ye okuliare pomáhajú ľuďom, aby lepSie videli, a tak aj ona chce vidieť lepSie. Vôbec jej nevadí, Ye perfektne vidí aj bez nich. Pripadá si vo vlastnej rodine ako outsider a tak si okuliare nakreslí na tvár a urobí tak aj so vSetkými svojimi hračkami. Ale keď si raz vyskúSa ockove okuliare, zostane veľmi prekvapená!

Let's Go to Work (Slovak)

Aude Brunel (author), Marjan Mancek (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950512

Both Mum and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office . . . and he gets really, really tired, too. . . Mama s ockom pracujú vo svojich úradoch, ale pre malého chlapca je dosť ťaYké pochopiť, čo tam vlastne celý deň ROBIA a prečo sú po návrate z práce TAKÍ unavení, Ye sa s ním vládzu hrať len chvíľočku. S pomocou svojej starej mamy, ktorá sa oňho stará, si náS malý rozprávač vyskúSa povinnosti sveta práce deň po dni, hoci v bezpečí svojho domova, ale "akoYe" v úrade . . . a skutočne, ale naozaj ho to tieY veľmi unaví . . .

Moush Wants to Get Lost (Slovak)

Rouzanna Baghdasaryan (author), Yulia Lushnikova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950567

Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him. He hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him? Moush má naozaj zlý deň. Sestra naňho kričala a mama mu vynadala. Ukryl sa v Satníku a rozhodol sa, Ye ujde z domu. Začal sa na to pripravovať a zháňať si veci, ktoré si zoberie so sebou: obľúbený kabát a Skolskú taSku. Ale dá sa zobrať z domu vSetko, čo by si predstavoval?

Ronny (Slovak)

Nenad Vujadinovic (author), Emil Für (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950550

Times are hard for Mommy, Daddy, and Ivan. They live in a tiny apartment and only have room for an imaginary dog, Ronny, who behaves badly--especially at night. They love him, anyway. One day they are able to move to a larger apartment and have room for The Real Ronny! A real dog! He's wonderful, of course. And they love him. But sometimes you can't help missing the things you left behind. Pre mamu, ocka a Ivana nastali ťaYké časy. Bývajú v malom byte a sotva majú miesto aj pre vymysleného psíka Ronnyho, ktorý sa vôbec nevie správať - obzvláSť v noci. Ale aj tak ho majú radi. Jedného dňa sa uY môYu presťahovať do väčSieho bytu a majú miesto aj pre skutočného Ronnyho! Naozajstný pes! Jasné, Ye je nádherný. VSetci ho majú radi. Ale niekedy sa jednoducho nevieme zbaviť smútku za tým, čo bolo.