Bursunsal and Paskualina (Slovak)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950482

Sign in to Read

Description

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them . . . ? Veľký čierny Busunsul a malá biela Paskualina sú najlepSí priatelia. Obidvaja sú dosť nezvyčajné psíky, ale Yijú si Sťastne spolu vo svojom dome. Radi sa hrávajú rovnaké hry a radi behajú po lese. Dokonca aj spávajú v jednej miestnosti a zahrievajú sa navzájom, keď je chladno. Ale čo sa stane, keď sa medzi nich raz dostane chutná veľká kosť . . . ?

Reading Level
Lexile
100L
Fountas Pinnell Guided Reading
D
ATOS
1.3
DRA
6
Categories
Genre
Friendship Picture Books
Interest Age
Ages 3-5 Ages 6-8
Grade
1st Grade
Subject
Language Arts
Language
Slovak
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

Oranges for Everybody (Slovak)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950505

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist-until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Keď Jimmimu mama priniesla domov za taSku prekrásnych pomarančov, chcel ich vSetky len pre seba. Ale jeho inStinkt podeliť sa so svojou rodinou a priateľmi je príliS silný, aby mu odolal - aY kým mu nezostane ani jeden pomaranč! Jimmy sa dnes dozvie eSte veľa o dare Stedrosti.

You Are a Really Good Friend of Mine (Slovak)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950499

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Jej najlepSia priateľka sa odsťahovala do ďalekej krajiny. Čo teraz? Ako len môYu zostať priateľkami bez toho, aby sa stretávali? Zistia ale, Ye byť priateľmi, to je aj myslieť na toho druhého, písať si sním, pripomínať si jeho obľúbené veci, ale predovSetkým: nosiť ho v srdci.

A Mango for Grandpa (Slovak)

Caroline Hudicourt (author), Ismer Saincilus (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950543

Grandpa had 27 grandchildren, all who loved him, and shared the mangos he brought home every day. Grandpa and mangos always brightened the day. But grandpa was getting sick, losing his memory and the ability to even cut the mangos. He was slowing leaving his grandchildren. Starký má 27 vnúčat a vSetky ho ľúbia. On im kaYdý deň nosí domov mango. Starký a jeho mango robia kaYdý deň krajSím. Ale raz starký ochorie a začne strácať pamäť aY nakoniec uY nevie ani nakrájať mango. Pomaly začal svoje vnúčatá opúSťať.

Dorothy and the Glasses (Slovak)

Ivona Brezinova (author), Mentor Llapashtica (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950529

Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise! Mama, Ocko, aj Dorotkin brat Martin, vSetci nosia okuliare. Ale Dorotka nie. Dobre vie, Ye okuliare pomáhajú ľuďom, aby lepSie videli, a tak aj ona chce vidieť lepSie. Vôbec jej nevadí, Ye perfektne vidí aj bez nich. Pripadá si vo vlastnej rodine ako outsider a tak si okuliare nakreslí na tvár a urobí tak aj so vSetkými svojimi hračkami. Ale keď si raz vyskúSa ockove okuliare, zostane veľmi prekvapená!

Let's Go to Work (Slovak)

Aude Brunel (author), Marjan Mancek (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950512

Both Mum and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office . . . and he gets really, really tired, too. . . Mama s ockom pracujú vo svojich úradoch, ale pre malého chlapca je dosť ťaYké pochopiť, čo tam vlastne celý deň ROBIA a prečo sú po návrate z práce TAKÍ unavení, Ye sa s ním vládzu hrať len chvíľočku. S pomocou svojej starej mamy, ktorá sa oňho stará, si náS malý rozprávač vyskúSa povinnosti sveta práce deň po dni, hoci v bezpečí svojho domova, ale "akoYe" v úrade . . . a skutočne, ale naozaj ho to tieY veľmi unaví . . .

Moush Wants to Get Lost (Slovak)

Rouzanna Baghdasaryan (author), Yulia Lushnikova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950567

Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him. He hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him? Moush má naozaj zlý deň. Sestra naňho kričala a mama mu vynadala. Ukryl sa v Satníku a rozhodol sa, Ye ujde z domu. Začal sa na to pripravovať a zháňať si veci, ktoré si zoberie so sebou: obľúbený kabát a Skolskú taSku. Ale dá sa zobrať z domu vSetko, čo by si predstavoval?