Bursunsal and Paskualina (Slovak)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950482

Sign in to Read

Description

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them . . . ? Veľký čierny Busunsul a malá biela Paskualina sú najlepSí priatelia. Obidvaja sú dosť nezvyčajné psíky, ale Yijú si Sťastne spolu vo svojom dome. Radi sa hrávajú rovnaké hry a radi behajú po lese. Dokonca aj spávajú v jednej miestnosti a zahrievajú sa navzájom, keď je chladno. Ale čo sa stane, keď sa medzi nich raz dostane chutná veľká kosť . . . ?

Reading Level
Lexile
100L
Fountas Pinnell Guided Reading
D
ATOS
1.3
DRA
6
Categories
Genre
Friendship Picture Books
Interest Age
Ages 3-5 Ages 6-8
Grade
1st Grade
Subject
Language Arts
Language
Slovak
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

Oranges for Everybody (Slovak)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950505

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist-until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Keď Jimmimu mama priniesla domov za taSku prekrásnych pomarančov, chcel ich vSetky len pre seba. Ale jeho inStinkt podeliť sa so svojou rodinou a priateľmi je príliS silný, aby mu odolal - aY kým mu nezostane ani jeden pomaranč! Jimmy sa dnes dozvie eSte veľa o dare Stedrosti.

You Are a Really Good Friend of Mine (Slovak)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950499

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Jej najlepSia priateľka sa odsťahovala do ďalekej krajiny. Čo teraz? Ako len môYu zostať priateľkami bez toho, aby sa stretávali? Zistia ale, Ye byť priateľmi, to je aj myslieť na toho druhého, písať si sním, pripomínať si jeho obľúbené veci, ale predovSetkým: nosiť ho v srdci.

Ronny (Slovak)

Nenad Vujadinovic (author), Emil Für (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950550

Times are hard for Mommy, Daddy, and Ivan. They live in a tiny apartment and only have room for an imaginary dog, Ronny, who behaves badly--especially at night. They love him, anyway. One day they are able to move to a larger apartment and have room for The Real Ronny! A real dog! He's wonderful, of course. And they love him. But sometimes you can't help missing the things you left behind. Pre mamu, ocka a Ivana nastali ťaYké časy. Bývajú v malom byte a sotva majú miesto aj pre vymysleného psíka Ronnyho, ktorý sa vôbec nevie správať - obzvláSť v noci. Ale aj tak ho majú radi. Jedného dňa sa uY môYu presťahovať do väčSieho bytu a majú miesto aj pre skutočného Ronnyho! Naozajstný pes! Jasné, Ye je nádherný. VSetci ho majú radi. Ale niekedy sa jednoducho nevieme zbaviť smútku za tým, čo bolo.

The Doll's Nose (Slovak)

Miranda Haxhia (author), Ursula Kohler (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950574

Mary wants to play with her friends Clara and Ana, but they're playing with their dolls, and Mary doesn't have a doll. Her mother suggests that she make one using wool and cotton and other things that they have around the house. So Mary makes a beautiful doll, but then she realizes: Her doll has to breathe, and how will it sneeze? What can she use for her lovely doll's nose? Majka sa chce hrať s kamarátkami Klárou a Ankou, ale ony sa hrajú s bábikami a Majka bábiku nemá. Mama jej navrhne, že jej bábiku urobí z vlny, vaty a z rôznych iných vecí, ktoré doma nájde. A tak má aj Majka prekrásnu bábiku, až kým nezistí, že jej bábika potrebuje aj dýchať a ako len bude kýchať? Z čoho jej urobia nos?

A Mango for Grandpa (Slovak)

Caroline Hudicourt (author), Ismer Saincilus (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950543

Grandpa had 27 grandchildren, all who loved him, and shared the mangos he brought home every day. Grandpa and mangos always brightened the day. But grandpa was getting sick, losing his memory and the ability to even cut the mangos. He was slowing leaving his grandchildren. Starký má 27 vnúčat a vSetky ho ľúbia. On im kaYdý deň nosí domov mango. Starký a jeho mango robia kaYdý deň krajSím. Ale raz starký ochorie a začne strácať pamäť aY nakoniec uY nevie ani nakrájať mango. Pomaly začal svoje vnúčatá opúSťať.

Dorothy and the Glasses (Slovak)

Ivona Brezinova (author), Mentor Llapashtica (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950529

Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise! Mama, Ocko, aj Dorotkin brat Martin, vSetci nosia okuliare. Ale Dorotka nie. Dobre vie, Ye okuliare pomáhajú ľuďom, aby lepSie videli, a tak aj ona chce vidieť lepSie. Vôbec jej nevadí, Ye perfektne vidí aj bez nich. Pripadá si vo vlastnej rodine ako outsider a tak si okuliare nakreslí na tvár a urobí tak aj so vSetkými svojimi hračkami. Ale keď si raz vyskúSa ockove okuliare, zostane veľmi prekvapená!